Данни

Данните са събрани от мониторинг на крайбрежието с усилията на доброволци в рамките на проекта. При определянето на вида на отпадъците е използвана категоризацията на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и приложението й Marine Litter Watch. За всеки плаж са представени най-често срещаните видове отпадъци, както и средната замърсеност като брой отпадъци на 100 м плажна ивица. Детайлна информация е достъпна в базата от данни на ЕАОС или при поискване от ЧМНО.

плаж Болата, 10.05.2015 г.

91 бр./100 м

плаж Кранево, 18.04.2015 г

284 бр./100 м

плаж Аквариум, Варна, 15.08.2015 г.

195 бр./100 м

плаж Аквариум, Варна, 25.07.2015 г.

148 бр./100 м

плаж Аквариум, Варна, 29.03.2015 г.

136 бр./100 м

Устие на р. Камчия, 21.06.2015 г.

90 бр./100 м

Устие на р. Камчия, 21.03.2015 г.

988 бр./100 м

плаж Камчийски пясъци, 2.09.2015 г.

509 бр./100 м

плаж Камчийски пясъци, 4.08.2015 г.

67 бр./100 м

плаж Камчийски пясъци, 27.06.2015 г.

294 бр./100 м

плаж Шкорпиловци, 3.09.2015 г.

322 бр./100 м

плаж Пристанище Бяла, 16.06.2015 г.

712 бр./100 м

плаж Ахтопол - Север, 26.09.2015 г.

1765 бр./2500 м2

Устие на р. Велека (Бялата дюна), 27.09.2015 г.

1193 бр./4500 м2