Проектът

Цели

Общата цел на проекта е да повиши приноса на НПО за устойчивото развитие, а неговата специфична цел е да насочи вниманието на властите и обществото към проблема с натрупването на отпадъци в морската среда и по крайбрежието, което води до деградация на ресурса и създава големи рискове за обществото.

Отпадъците по крайбрежието са много видим проблем, който е ясен за обществото, но тези в морската среда не са толкова видими и са слабо познати. За предотвратяването и намаляването им все още слабо се използват обществената ангажираност и ресурса на образователните институции, учители, екоактивисти и НПО от крайбрежието, както и формите на т. нар. гражданска наука, които намират приложение за събиране на данни за мониторинг и включването им в базата данни на Европейската агенция за околна среда.

Дейности

За успешното изпълнение на проекта се прилага Актуализиран план за управление на рисковете (PDF, 350 KB), септември 2015 г. Планът отчита вероятността за настъпване на събития във външната среда или в партньорския екип, които могат да застрашат графика за изпълнение на дейностите, и предвижда коригиращи действия за намаляване и неутрализиране на рисковете.