Новини

Диалогът продължава

Диалогът с институциите в рамките на проекта по отношение включването на тематиката за морските отпадъци в националната правна рамка беше проведен много интензивно и продължава след приключването на проекта. Срокът за общественото обсъждане на Програмата от мерки за Морската стратегия беше удължен до 30.09.2016 г., а Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците предстои да влезе отново в пленарна зала. Най-вероятно, става ясно от кореспонденцията на екипа с МОСВ, ще бъде търсено комплексно решение в координация с изпълнението на решението на ЕК за изменение на Рамкова директива за морска стратегия в частта за критериите и методологичните стандарти за добро състояние и качество на водите и морската среда и изготвянето на мерки за дескриптора за морските отпадъци. След приемането на промените, ще бъдат прецизирани предвидените мерки и ще бъдат интегрирани в комплекса от закони да отпадъците, водите, рибарството и аквакултурите, туризма, вътрешните водни пътища и пристанищата и др.
Политики и перспективи на процеса на интегриране на проблема за морските отпадъци (PDF 109 KB)

Международен ден на Черно море 2016

Партньорските организации по проекта започнаха кампания по повод на 20-годишния юбилей от подписването на първия Стратегически план за действие за Черно море и обявяването на Международния ден на Черно море (МДЧМ) 31 октомври. Те ангажираха български и регионални черноморски НПО с провеждането през летния сезон на неформални образователни дейности с младежи и активисти от различни възрасти за използване на приложението Marine LitterWatch и кампания за ангажирането на обществеността с намаляването на отпадъците в морето и по крайбрежието. Традиционните кампании за чисти плажове, с които се отбелязва МДЧМ във всички крайбрежни държави, ще получат ново практическо измерение и ясен фокус за ангажиране на обществеността с опазването и възстановяването на Черно море.

Ръководство с добри практики

Всички заинтересувани страни от състоянието на Черно море и крайбрежието проявяват интерес към практически насочените възможности и мерки за подпомагане напредъка към намаляване на отпадъците в морската среда. В рамките на проекта беше подготвено изданието "Опазване чистотата на морската среда – ръководство с добри практики за намаляване на твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието" (PDF, 3.72 MB). При подготовката му бяха отчетени нуждите и интересите на експерти и ангажирани граждани и активисти на екологични организации, младежи и представители на институции.

Обществено обсъждане на Програмата от мерки за Морската стратегия

През март 2016 г. беше открита процедура по обществено обсъждане на Програми от мерки по чл. 13 от Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС - (Директива 2008/56/ЕС, РДМС), във връзка с която до директора на БДЧР бяха изпратени коментари на експерти (PDF 1 MB) от името на двете партньорски неправителствени организации, свързани с мерките касаещи Дескриптор 10 (морски отпадъци) от проекта на Програмата от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води до 2020 г.

Посланията на изкуството в защита на природата

На 25 март 2016 г. емблематичният център за култура и дебати Червената къща в столицата събра младежи от крайбрежните градове и активисти на екологични организации от Бургас, Варна и София, които обсъдиха дейностите и постиженията на проекта. Посланията на изкуството, отразени в документалния филм и скулптурната композиция по проекта, бяха обсъдени от присъстващите младежи и експерти, които обединиха усилията си, за да формулират категоричен призив към отговорните власти и заинтересуваните граждани за опазване чистотата на морето и крайбрежието. Повече информация за събитието в прес-съобщението за него (PDF 125 KB).

Обобщаване на предложения и добри практики

Срещата на НПО, експерти, активисти и медии от крайбрежието и страната "Равносметка и перспективи за решаване на проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието" се състоя във Варна на 22 и 23 януари 2016 г. в голямата зала на х-л "Черно море". На срещата, получила изключително широк обществен отзвук, бяха описани и представени идеи и опит от прилагането на добри практики за намаляване на отпадъците. В работните групи бяха обменени мнения за ролята и вижданията на участниците за създаването на проблема и пътищата за решаването му. Екипът на проекта представи хода на работата си по ангажиране на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и други институции, отговорни за вземането на решения за морските отпадъци и прилагането на мерки за тяхното намаляване и ограничаване.

Обществено обсъждане на проект на ЗИД на ЗУО

Екипът на проекта разпространи информация и взе участие с две разработки в проведеното през периода декември 2015 г. – януари 2016 г. обществено обсъждане на проекта на Закон за изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците. Беше подчертано, че в проекта на ЗИД на ЗУО не са предвидени разпоредби, с които да се въведе прилагане на РДМС 2008/56/ЕС, която третира проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието. Проектът на ЗИД на ЗУО не решава въпроса с включването на темата "морски отпадъци" в националното законодателство, което е крайно време да бъде направено, подчертано беше в разработките, предлагащи конкретни мерки и изменения в закона.

Младежка арт проява

Младежка арт проява „Изкуството - послание към обществото” се проведе на 2 декември 2015 г. във Варна с участие на 30  младежи от Колежа по туризъм в Бургас и местни активисти на НПО, привлечени от партньорите по проекта. Първата спирка на арт проявата беше Аквариумът, където бе изложена скулптурната композиция от разнородни морски отпадъци „Чудовището от морето” на Венцислав Марков. На работна среща беше представена  кампанията по проекта с документалния филм „Писмо в пластмасова бутилка“ на ПК „Фаворит Вижън“ и бяха отчетени резултатите от обучението по мониторинг на твърдите отпадъци с приложението Marine LitterWatch. Скулптурата и документалният филм бяха представени и на младежи от ромската общност от квартал Владиславово със съдействието на местни НПО партньори от Центъра за стратегии по проблемите на малцинствата.

← Архив на новини