Началo

Устието на р. Велека

Черноморска мрежа на неправителствените организации (ЧМНО) и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) осъществяват проект "Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси" със съфинансиране на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Морските отпадъци не са включени в националната регулаторна рамка, въпреки че страната ни има определени задължения във връзка с тях. Проектът ангажира НПО в стимулиране на политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси на морето и крайбрежието.